Akt poświadczenia dziedziczenia

Alternatywą dla sądowego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Należy przy tym podkreślić, że notariusz odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia np. w przypadku gdy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 roku, w przypadku braku jurysdykcji krajowej czy też w przypadku gdy w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia poprzedzony jest zawsze protokołem dziedziczenia, w którym wszystkie osoby zainteresowane po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń składają szereg oświadczeń dotyczących między innymi osoby spadkodawcy oraz sporządzonych przez niego testamentów. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który zostaje wpisany do Rejestru Spadkowego, co skutkuje jego rejestracją. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.