Darowizna

Zgodnie z kodeksem cywilnym do elementów istotnych umowy darowizny należy zobowiązanie się jednego podmiotu (darczyńcy) do dokonania, bezpłatnego świadczenia na rzecz innego podmiotu (obdarowanego), kosztem swojego majątku. 

Z uwagi na nieodpłatny charakter darowizny, umowa ta zawierana jest zazwyczaj między osobami bliskimi. Obdarowany nie ma jednak jakichkolwiek zobowiązań (w sensie prawnym) wobec darczyńcy, poza szeroko pojętym obowiązkiem wdzięczności za otrzymane nieodpłatnie świadczenie.

Umowa darowizny działki, lokalu czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.