Dział spadku

Polskie prawo przewiduje dwa tryby dokonania działu spadku: umowny i sądowy. Umowny działu spadku polega na zawarciu przez wszystkich spadkobierców umowy, mocą której rozdysponują między sobą składniki majątku spadkodawcy. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa o dział spadku powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dział spadku.