Podział majątku wspólnego

 Po ustaniu wspólności ustawowej między małżonkami np. w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, orzeczenia separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z nich czy też rozwiązania ich związku małżeńskiego przez rozwód mogą oni dokonać podziału ich majątku wspólnego na drodze sądowej lub na podstawie umowy. 

Umowny podział majątku wspólnego polega na zawarciu przez małżonków (byłych małżonków) umowy, mocą której rozdysponują między sobą składniki wchodzące w skład ich majątku wspólnego. W przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa o podział majątku wspólnego powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

 Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o podział majątku wspólnego.