Spółki

Zawierając umowę/statut spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) wspólnicy/akcjonariusze zobowiązują się wspólnie dążyć do osiągnięcia wspólnego celu (zazwyczaj gospodarczego) poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy spółki.