Umowa przedwstępna

Każda umowa może zostać poprzedzona umową przedwstępną, np. umowa przedwstępna sprzedaży, umowa przedwstępna darowizny. Na mocy umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, tj. umowy przyrzeczonej w ustalonym przez siebie terminie i na określonych warunkach.

W umowie przedwstępnej strony mogą zastrzec zadatek, kary umowne, prawo odstąpienia jak również odstępne.  

Umowa przedwstępna sprzedaży domu czy też mieszkania zawarta w formie aktu notarialnego ma tą przewagę nad umową przedwstępną zawartą w formie pisemnej, iż w przypadku gdy strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może wystąpić do sądu z żądaniem zawarcia umowy przyrzeczonej. Natomiast w przypadku gdy taka umowa przedwstępna zawarta została w formie pisemnej strona, która liczyła na zawarcia umowy przyrzeczonej może dochodzić jedynie odszkodowania za poniesioną szkodę.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy przedwstępnej.