Zamiana

 Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

 Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zamiany.