Zniesienie współwłasności

Współwłaściciele mogą zawrzeć umowę o zniesienie współwłasności, mocą której rzecz wspólna zostanie przekazana jednemu z nich lub na dalszą współwłasność. Zniesienie współwłasności może zostać dokonane z obowiązkiem spłat lub dopłat bądź też całkowicie nieodpłatnie. 

Z uwagi na charakter umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości jej stronami muszą być wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o zniesienie współwłasności.