Dokumenty

Katalog dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy darowizny, o dożywocie, sprzedaży, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej: 

 • Akt własność, tj. prawomocne orzeczenie sądu, wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (w przypadku gdy odłączamy zbywaną działkę do osobnej księgi wieczystej),
 • Wypis z kartoteki budynków (w przypadku gdy działka jest zabudowana),
 • Zaświadczenie, z którego wynika czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy wydano wobec niej decyzję w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • Zaświadczenie, z którego wynika czy rada gminy podjęła uchwała o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych.

W przypadku, gdy przedmiot umowy został nabyty przez zbywcę w:

– drodze dziedziczenia lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia) lub

– w drodze darowizny, zapisu, polecenia darczyńcy, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności – po 01 stycznia 2007 roku

niezbędna jest pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku , że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W celu ustalenia szczegółowego katalogu dokumentów niezbędnych do sporządzenia czynności notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.

______________________________________________________________

Katalog dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy darowizny, o dożywocie, sprzedaży, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość: 

 • Akt własność, tj. prawomocne orzeczenie sądu, wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis z kartoteki budynków,
 • Wypis z rejestru lokali,
 • Zaświadczenie, z którego wynika czy rada gminy podjęła uchwała o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy przedmiot umowy został nabyty przez zbywcę w:

– drodze dziedziczenia lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia) lub

– w drodze darowizny, zapisu, polecenia darczyńcy, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności – po 01 stycznia 2007 roku

niezbędna jest pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku , że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

.

W celu ustalenia szczegółowego katalogu dokumentów niezbędnych do sporządzenia czynności notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.

__________________________________________________________

Przykładowy katalog dokumentów wymaganych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia: 

 • Odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 • Odpisy skrócone aktu zgonu spadkobierców, którzy nie zmienili nazwisk,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa Spadkodawcy,
 • Zaświadczenie o numerze PESEL Spadkodawcy,
 • Testamenty spadkodawcy.
 • Protokół obejmujący oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku,
 • Protokół obejmujący otwarci i ogłoszenie testamentu

W celu ustalenia szczegółowego katalogu dokumentów niezbędnych do sporządzenia czynności notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.