Akt notarialny

 Zgodnie z art. 1 §1 ustawy Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Jedną z czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza jest sporządzanie aktu notarialnego i co do zasady to notariusz ma wyłączne kompetencje do jego sporządzenia.  Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego, co oznacza, że sporządzenie aktu notarialnego zgodnie z prawem sprawia, iż staje się on dokumentem urzędowym.

Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, powinien on zawierać treści istotne dla tej czynności, w tym między innymi oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty.