Poświadczenia

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie notariusz poświadcza:

1) własnoręczność podpisu (np. na umowie zbycia praw do ogródków działkowych albo na umowie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)

2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

3) datę okazania dokumentu (tzw. data pewna);

4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.