Protokoły

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń spółek, spółdzielni i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianym. Notariusz spisuje również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.

Wśród powyższych wyróżnić można:

– protokoły zebrania wspólnoty mieszkaniowej,

– protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentu,

– protokoły z przyjęcia oświadczenia,

– protokoły ze zgromadzenia wspólników,

– protokoły z otwarcia strony internetowej, odczytania wiadomości sms, czy wiadomości e-mail.