Sprzedaż

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa sprzedaży polega na tym, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz i zapłacić sprzedawcy cenę. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży następuje przejście własności rzeczy w zamian za cenę, którą można wyrazić wprost albo poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej, lokalu czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

Umowę sprzedaży często poprzedza umowa przedwstępna, którą strony zawierają np. w oczekiwaniu na uzyskanie przez Kupujących kredytu celem sfinansowania zakupu nieruchomości. 

 Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży.